نوعی صحبت که بدون حرف زدن و ایجاد صدا مفهوم را منتقل میکند

نوعی صحبت که بدون حرف زدن و ایجاد صدا مفهوم را منتقل میکند

پرسش : نوعی صحبت که بدون حرف زدن و ایجاد صدا مفهوم را منتقل میکند

پاسخ : زبان اشاره

 

دیدگاهتان را بنویسید